การส่งบทความ

1. ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความ
     1.1 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งต้นฉบับบทความมายังอีเมล์ ba_review@hotmail.com 
     1.2 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งต้นฉบับบทความมายังอีเมล์ ba_review@hotmail.com

2. กองบรรณาธิการพิจารณาภาพรวมของบทความ

3. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) โดยมีการกลั่นกรอง บทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ

4. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้เขียนส่งบทความ (ฉบับแก้ไข) ให้กองบรรณาธิการ โดยส่งมาที่อีเมล์ ba_review@hotmail.com 

6. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ และวารสารบริหารธุรกิจ แม่โจ้จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ    บทความที่จะได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ทุกบทความ

ส่งผลงาน     
ISSN 2697-4096 (online)

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2562

กลุ่ม/ประเภทงานวิจัย

ด้านการบัญชี
ด้านการเงิน
ด้านการจัดการ
ด้านการตลาด
ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ขอบเขตวารสาร

วารสารบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติ ต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพและบทความจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันโดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้